Această pagină oferă o imagine completă a aptitudinilor și competențelor dumneavoastră, dobândite pe parcursul vieții și formării profesionale și care nu sunt în mod necesar dovedite prin certificate și diplome oficiale. Rubricile următoare  (limbi străine, aptitudini și competențe sociale, organizatorice, tehnice, de utilizare a calculatorului, artistice ) vă permit să descrieți aptitudinile și competențele dobândite atât în timpul studiilor, în timpul seminariilor sau al sesiunilor de formare continuă, cât și pe cele dobândite într-o manieră informală și non formală, adică în timpul activităților dumneavoastră ocupaționale și de petrecere a timpului liber.

Observație generală:

Eliminați orice rubrică în care nu aveți nimic relevant de trecut, folosind comanda”cut”(decupare ) a procesorului de texte utilizat.

Limba maternă

Precizați limba maternă, de exemplu:

Româna

Limbi străine cunoscute (rubrică facultativă)

Observații: Indicați în secțiunea de mai jos aptitudinile și competențele dumneavoastră în utilizarea limbilor străine. Utilizați scara de autoevaluare realizată de Consiliul Europei pentru a sprijini oamenii în a-și autoevalua capacitatea de a înțelege, vorbi și scrie într-o limbă străină ( vezi instrucțiunile de mai jos ).

Autoevaluare

Nivel european (*)

Înțelegere / Vorbire / Scriere

Ascultare / Citire / Participare la conversație / Discurs oral / Exprimare scrisă

Engleza
(C1) Utilizator experimentat / B2 Utilizator independent / (A2) Utilizator elementar / (B1) Utilizator independent / (B2) Utilizator independent
Franceza

(C1) Utilizator independent /  B2 Utilizator independent / (A2) Utilizator elementar / (B1) Utilizator elementar / (B2) Utilizator elementar

(*) Nivelul Cadrului european comun de referință(CEFRL)